Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences

Published by: Kowsar
Archive - Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences: Jun 2014, 5 (2), 10 articles.
Research Article
Mojgan Agah Heris, Nazila KhatibZanjani
 • Final Published scheduled for 5 (2)
 • PDF
Research Article
Elham Siavashi, Ramin Rahimniya, Saman Ghasempour, Mohsen Baruni, Nourolhoda Fakhrzad, Mehdi KHakian, Malihe Ram
 • Final Published scheduled for 5 (2)
 • PDF
Research Article
Zahra Kiani, Yasamin Abedini, Bibi Eshrat Zamani
 • Final Published scheduled for 5 (2)
 • PDF
Research Article
Mohammad Bagher Kajbaf, Gholam Reza Manshaee, Hoshang Talebi, Jamal Ashoori
 • Final Published scheduled for 5 (2)
 • PDF
Research Article
Rita Rezaee, Shahla Momeni Danaei , Somayeh Mirzaei, Elham Mazareie
 • Final Published scheduled for 5 (2)
 • PDF
Research Article
Mohtaram Nematolahi, Shahabeddin Abhari
 • Final Published scheduled for 5 (2)
 • PDF
Research Article
Khadijeh Shahsavani, Mehran Faraj Elahi, Nahid Zarif Sanaee
 • Final Published scheduled for 5 (2)
 • PDF
Research Article
Moohamad Hasan Amirtimori, Behnam Rasooli, Rahim Moradi
 • Final Published scheduled for 5 (2)
 • PDF
Research Article
Mohammad Mehdi Fani, Samira Mehravar , Manoosh Mehrabi
 • Final Published scheduled for 5 (2)
 • PDF
Research Article
Azar Kazemi, Mohtaram Nematollahi
 • Final Published scheduled for 5 (2)
 • PDF